Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Bản tin Chính sách số 9

Các nội dung chính của Bản tin kỳ này: - Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Nhìn từ các dự án phát triển - Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải - Những qui định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Cầu - Các dự thảo chính sách
Source: ODVietnam

Data and Resources

PanNature
Bộ phận Dữ liệu OpenDEV
tài nguyên công cộng
Các vấn đề an toàn môi trường–xã hội
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12