Tab chính

Địa giới hành chính và Địa danh các quận, huyện Việt Nam

6 files in this archive

  • C030000_DiaGioi_VN_060717.cpg
  • C030000_DiaGioi_VN_060717.dbf
  • C030000_DiaGioi_VN_060717.prj
  • C030000_DiaGioi_VN_060717.qpj
  • C030000_DiaGioi_VN_060717.shp
  • C030000_DiaGioi_VN_060717.shx