Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Đóng góp của khai thác dầu vào GDP các nước Đông Nam Á giai đoạn 1985-2015

Dữ liệu thể hiện tỷ lệ phầm trăm (%) đóng góp của việc khai thác dầu vào GDP các nước Đông Nam Á thời kỳ 1985 - 2015. Trong đó, giá trị của khai thác dầu được tính bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất dầu thô với mức giá thế giới và tổng chi phí sản xuất.
Source: ODVietnam
PanNature
Ngân hàng Thế giới (WorldBank)

Dữ liệu được trích xuất từ Ngân hàng Thế giới (WorldBank) tại địa chỉ: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?view=chart

Lưu ý: Dữ liệu trên website của WorldBank được cập nhật liên tục, và bộ dữ liệu về "Đóng góp của khai thác dầu vào GDP các nước Đông Nam Á giai đoạn 1985-2015" được trích xuất khi WorldBank cập nhật dữ liệu cuối cùng vào ngày 1/2/2017.

Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Công cộng
Dầu khí
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12