Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Ga đường sắt Việt Nam

Lớp dữ liệu ga đường sắt Việt Nam là lớp dữ liệu bao gồm các nhà ga từ Bắc đến Nam. Thuộc tính thông tin trong lớp dữ liệu bao gồm mã đối tượng, tên ga, vị trí nhà ga (bao gồm giá trị kinh độ và vĩ độ). Vị trí tọa độ của nhà ga được xác định theo đơn vị độ dưới dạng thập phân.
Source: ODVietnam

Data and Resources

PanNature
Vietnamese (Vietnam)

Thông tin được trích dẫn từ trang thông tin International Steering Committee for Global Mapping. Người đăng tải đã Việt hóa và gán mã cho các đối tượng theo quy định chuẩn hóa các đối tượng địa lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Bộ phận dữ liệu ODV
Công cộng
Giao thông và vận tải
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12