Tab chính

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Hiện trạng sử dụng đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội

Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất quận Ba Đình là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới các xã, địa phận xã/phường, các địa danh và hiện trạng sử dụng đất (bao gồm mã loại đất, tên loại sử dụng đất) của quận Ba Đình năm 2014. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

FieldValue
Ngày cập nhật
2017-07-10
Ngày đăng tải
2017-07-10
Mã định danh
f4485dc6-ff7e-4e9c-b377-a6e246baa290
Spatial / Geographical Coverage Location
Vietnam
Language
vi_VN
Vietnamese
License
Author
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ trang thông tin http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Dữ liệu đã được chuẩn hóa lại và gán mã hành chính và địa phận xã/phường trái và phải của địa giới.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Tài nguyên công cộng
Loại dữ liệu: 
Bản đồ, dữ liệu thông tin địa lý
Lưu ý về hạn chế truy cập và sử dụng: 
Bộ dữ liệu cho phép người dùng được tái sử dụng (trừ mục đích thương mại) nhưng đề nghị ghi rõ nguồn.