Hiện trạng sử dụng đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội

Primary tabs

Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất quận Ba Đình là bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu ranh giới các xã, địa phận xã/phường, các địa danh và hiện trạng sử dụng đất (bao gồm mã loại đất, tên loại sử dụng đất) của quận Ba Đình năm 2014. Dữ liệu được xây dựng ở hệ tọa độ WGS 84.

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
f4485dc6-ff7e-4e9c-b377-a6e246baa290
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích dẫn từ trang thông tin http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn/ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. Dữ liệu đã được chuẩn hóa lại và gán mã hành chính và địa phận xã/phường trái và phải của địa giới.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Công cộng
POD Theme
Hiện trạng sử dụng đất
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12