Tab chính

Hiện trạng sử dụng đất quận Ba Đình thành phố Hà Nội

9 files in this archive

  • C030000_HTSDD_060717.cpg
  • C030000_HTSDD_060717.dbf
  • C030000_HTSDD_060717.prj
  • C030000_HTSDD_060717.qpj
  • C030000_HTSDD_060717.sbn
  • C030000_HTSDD_060717.sbx
  • C030000_HTSDD_060717.shp
  • C030000_HTSDD_060717.shp.xml
  • C030000_HTSDD_060717.shx