Tab chính

Địa phận xã/phường quận Ba Đình thành phố Hà Nội

6 files in this archive

  • C030000_DiaPhanXP_060717.cpg
  • C030000_DiaPhanXP_060717.dbf
  • C030000_DiaPhanXP_060717.prj
  • C030000_DiaPhanXP_060717.qpj
  • C030000_DiaPhanXP_060717.shp
  • C030000_DiaPhanXP_060717.shx