Tab chính

Địa phận xã/phường quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội

6 files in this archive

  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.cpg
  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.dbf
  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.prj
  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.qpj
  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.shp
  • C030000_DiaPhanXaPol_130717.shx