Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Mạng lưới thủy văn Việt Nam

Bộ dữ liệu mạng lưới thủy văn Việt Nam tải trên trang The International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM). Bộ dữ liệu bao gồm mã của đối tượng thủy văn, tên đối tượng thủy văn, cấp thủy văn và chiều dài của đối tượng.
Source: ODVietnam
PanNature
Vietnamese (Vietnam)

Dữ liệu được tải từ trang thông tin https://globalmaps.github.io/ . Sau đó được Việt hóa các thông tin thuộc tính của đối tượng.

Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Công cộng
Nước mặt
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12