Tab chính

Địa phận xã/phường tỉnh Bình Định

6 files in this archive

  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.cpg
  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.dbf
  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.prj
  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.qpj
  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.shp
  • C030000_DiaPhanXa_Pol_110717.shx