Tab chính

Khoanh vi các khu vực khai thác khoáng sản Bình Định

6 files in this archive

  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.cpg
  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.dbf
  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.prj
  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.qpj
  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.shp
  • A030100_KhoangSan_BinhDinh_110717.shx