Tab chính

Các địa danh tỉnh Bình Định

8 files in this archive

  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.cpg
  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.dbf
  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.prj
  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.qpj
  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.shp
  • C030000_DiaDanh_BinhDinh_110717.shx
  • C030000_DiaGioi_BinhDinh_110717.cpg
  • C030000_DiaGioi_BinhDinh_110717.dbf