Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Thống kê về xuất nhập khẩu nhiên liệu tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc

Bộ dữ liệu về phần trăm giá trị xuất - nhập khẩu nhiên liêu (trên tổng số phần trăm hàng hóa xuất - nhập khẩu) của khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc từ năm 1997 - 2014.

Nhiên liệu ở đây bao gồm: nhiên liệu khoáng, dầu và các chất liên quan theo mục 3 của của SITC (Hệ thống phân loại thương mại chuẩn của quốc tế - đây là hệ thống phân loại được duy trì bởi Liên hợp quốc).

Source: ODVietnam
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-10-24
Release Date
2017-10-24
Identifier
7b173eab-eae2-4d02-83ef-eb2faf58d206
Language
Vietnamese
Giấy phép
Data Dictionary

Dữ liệu được trích xuất từ Ngân hàng Thế giới (WorldBank) theo lựa chọn riêng về Việt Nam, Đông Nam Á và Trung Quốc liên quan về xuất - nhập khẩu nhiên liệu tại địa chỉ: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart; http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart

Lưu ý: Dữ liệu trên website của WorldBank được cập nhật liên tục, và bộ dữ liệu này được trích xuất khi WorldBank cập nhật dữ liệu cuối cùng vào ngày 23/03/2017.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
tài nguyên công cộng
POD Theme
Xuất nhập khẩu năng lượng
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12