Tab chính

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Thống kê về xuất nhập khẩu nhiên liệu tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc

Bộ dữ liệu về phần trăm giá trị xuất - nhập khẩu nhiên liêu (trên tổng số phần trăm hàng hóa xuất - nhập khẩu) của khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc từ năm 1997 - 2014.

Nhiên liệu ở đây bao gồm: nhiên liệu khoáng, dầu và các chất liên quan theo mục 3 của của SITC (Hệ thống phân loại thương mại chuẩn của quốc tế - đây là hệ thống phân loại được duy trì bởi Liên hợp quốc).

FieldValue
Ngày cập nhật
2017-07-10
Ngày đăng tải
2017-07-10
Mã định danh
7b173eab-eae2-4d02-83ef-eb2faf58d206
Spatial / Geographical Coverage Location
China, Southeastern Asia
Language
Vietnamese
License
Author
Ngân hàng Thế giới (WorldBank)
Data Dictionary

Dữ liệu được trích xuất từ Ngân hàng Thế giới (WorldBank) theo lựa chọn riêng về Việt Nam, Đông Nam Á và Trung Quốc liên quan về xuất - nhập khẩu nhiên liệu tại địa chỉ: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart; http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.FUEL.ZS.UN?view=chart

Lưu ý: Dữ liệu trên website của WorldBank được cập nhật liên tục, và bộ dữ liệu này được trích xuất khi WorldBank cập nhật dữ liệu cuối cùng vào ngày 23/03/2017.

Contact Name
Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Contact Email
Public Access Level
Tài nguyên công cộng
Loại dữ liệu: 
Dữ liệu dạng bảng
Lưu ý về hạn chế truy cập và sử dụng: 
Tuân thủ các qui định về sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WorldBank)