Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh tư pháp

Ấn phẩm đề cập đến một số nguyên nhân và đề xuất liên quan đến cải cách tư pháp, nhằm góp phần đảm bảo chính sách pháp luật bảo vệ môi trường được thực thi hiệu quả nhìn từ khía cạnh tư pháp.
Source: ODVietnam
PanNature
Vietnam
Vietnamese (Vietnam)
Vietnamese
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Ấn phẩm được thực hiện thông qua việc:
- Nghiên cứu tài liệu thứ cấp
- Tham vấn chuyên gia, phỏng vấn các bên liên quan
- Thực địa tại một số địa phương

Nhóm Phát triển Dữ liệu mở Việt Nam (OpenDataVietnam)
Công cộng
Tư pháp môi trường
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12