Primary tabs

Trung tâm Con người và Thiên nhiên là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Trạm quan trắc khí tượng lãnh thổ Việt Nam

Dữ liệu trạm quan trắc khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam là bộ dữ liệu được công bố theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020” số 16/2007/QĐ-TTg. Dữ liệu bao gồm vị trí các trạm quan trắc được tham chiếu hệ tọa độ toàn cầu WGS 84 đơn vị đo là độ thập phân. Dữ liệu thuộc tính bao gồm: tên trạm quan trắc, địa danh, tỉnh, vùng và thời gian xây dựng hay quy hoạch.
Source: ODVietnam

Data and Resources

PanNature

Dữ liệu được tải về từ cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Sau đó tác giả đã chuyển đổi tọa độ từ đơn vị độ phút giây sang đơn vị độ thập phân và cho hiển thị đồ họa có tham chiếu hệ tọa độ WGS84. Các thuộc tính của dữ liệu tác giả dữ nguyên trạng không thay đổi.

Bộ phận Dữ liệu OpenDEV
Khí tượng thủy văn
Harvested from ODVietnam
Harvest Source TitleODVietnam
Harvest Source URIhttp://dev-hatinh.pantheonsite.io/data.json
Last Harvest PerformedThu, 12/07/2017 - 08:12