Thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc

Vùng núi Tây Bắc là nơi được thiên nhiên ưu ái với nguồn tài nguyên khoáng sản và rừng khá lớn, đây cũng là vùng đầu nguồn của 2 hệ thống sông lớn, sông Đà và sông Mã nên được đánh giá là có tiềm năng thủy điện lớn. Tính đến tháng 07/2016, Tây Bắc thống kê có khoảng 30 thủy điện lớn nhỏ đang vận hành. Vùng Tây Bắc với điều kiện khí hậu nói chung là nhiệt độ thấp và sương muối, lượng mưa không đồng đều trong năm tập trung vào mùa hè, chiếm gần 80%, mưa lớn nhất vào các tháng 6, 7 và 8. Trong khi đó, khô hạn thường kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. (Nguyễn Hồng Sơn và nnk, 2012).

Tây Bắc được nhận định là vùng có lợi thế để phát triển lâm nghiệp khi diện tích có rừng khá lớn nhưng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân khách quan có thể thấy vùng Tây Bắc có địa hình phức tạp, chia cắt, độ dốc cao, nhiều tiểu vùng sinh thái và xa trung tâm phát triển. Đây cũng là vùng kém phát triển nhất về kinh tế, cơ sở hạ tầng: đường bộ kém phát triển, đường sắt không có, đường thủy hạn chế. Chính điều này khiến vùng Tây Bắc tách biệt với thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ lâm sản. Xấp xỉ 90% diện tích rừng Tây Bắc là rừng tự nhiên, trong đó chủ yếu là rừng nghèo, không có nguồn thu. Trong khi đó, trình độ nhận thức, việc tiếp thu khoa học công nghệ của người dân vào sản xuất còn hạn chế. Về nguyên nhân chủ quan, chúng ta chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh tạo động lực lớn để ngành lâm nghiệp Tây Bắc phát triển.

Do những khó khăn về điều kiện tự nhiên và lịch sử phát triển, khu vực Tây Bắc vẫn có tỷ lệ đói nghèo cao nếu so sánh với các khu vực khác của đất nước, điều này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên:

 • Các điều kiện khí hậu khắc nghiệt nơi này dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, như hạn hán, lũ quét và xói mòn đất. Đặc biệt trong điều kiện tình hình Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp như hiện nay.
 • Đói nghèo có thể làm gia tăng tình trạng chặt phá rừng lấy đất canh tác của người dân hoặc tập quán canh tác độc canh cây ngắn ngày trên đất dốc.
 • Đói nghèo cũng có thể làm gia tăng khai thác khoảng sản trái phép. Về lâu dài, điều này sẽ làm thất thoát tài nguyên, trước mắt gây ô nhiễm sông suối, diện tích rừng bị xâm hại do giảm độ che phủ rừng, ô nhiễm đất, …
 • Tài nguyên nước sẽ bị đe dọa nếu tình trạng xây dựng các đập thủy điện không được quản lý tốt.
{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/5e23aa2c-c639-49eb-b3e9-652ee22c76cb/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/5e23aa2c-c639-49eb-b3e9-652ee22c76cb/download"},"fields":[{"name":"CODE","value":"CODE","selected":false},{"name":"NAME","value":"NAME","selected":false},{"name":"TAX RATE","value":"TAX RATE","selected":false}],"xfields":[{"name":"CODE","value":"CODE","selected":false},{"name":"NAME","value":"NAME","selected":false},{"name":"TAX RATE","value":"TAX RATE","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["TAX RATE"],"xfield":"NAME","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"name":"discreteBarChart","value":"discreteBarChart","selected":true},{"name":"multiBarChart","value":"multiBarChart","selected":false},{"name":"multiBarHorizontalChart","value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"name":"stackedAreaChart","value":"stackedAreaChart","selected":false},{"name":"pieChart","value":"pieChart","selected":false},{"name":"lineChart","value":"lineChart","selected":false},{"name":"lineWithFocusChart","value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"name":"scatterChart","value":"scatterChart","selected":false},{"name":"linePlusBarChart","value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"multiBarChart","width":640,"height":480,"group":true,"computeXLabels":false,"options":{"reduceXTicks":true,"tooltips":true,"margin":{"top":15,"right":10,"bottom":100,"left":60},"xAxis":{"rotateLabels":-45,"axisLabel":""},"yAxis":{"axisLabel":"","axisLabelDistance":0},"y1Axis":{"axisLabelDistance":0},"y2Axis":{"axisLabelDistance":0},"showControls":true,"showLegend":true,"staggerLabels":false,"stacked":false},"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":false},{"name":"CODE","value":"CODE","selected":false},{"name":"NAME","value":"NAME","selected":false},{"name":"TAX RATE","value":"TAX RATE","selected":true}],"transitionTime":"","xFormat":{"type":"String","format":""},"yFormat":{"type":"Number","format":"$,"},"y1Format":{},"y2Format":{},"sort":"TAX RATE","showTitle":false,"xValues":["",""],"xValuesFrom":"","xValuesTo":"","xValuesStep":1,"yValues":["",""],"yValuesFrom":"","yValuesTo":"","yValuesStep":1,"y1Values":[null,null],"y1ValuesStep":1,"y2Values":[null,null],"y2ValuesStep":1,"goal":{"value":"","color":"","outside":false,"label":false}}

Least taxed states, percent of adult smokers:

 1. Missouri, 22%
 2. Virginia, 19%
 3. Louisiana, 23.5%
 4. Georgia, 18.8%
 5. Alabama, 21.5%

Most taxed states, percent of adult smokers:

 1. New York, 16.6%
 2. Massachusetts,16.6%
 3. Rhode Island, 17.4%
 4. Connecticut, 15.5%
 5. Hawaii, 13.3%

Go to Data

Highest adult smoking rates and tax rate, 2015:

 1. Kentucky, $.60
 2. West Virginia, $.60
 3. Oklahoma, $1.00
 4. Missouri, $.20
 5. Tennessee, $.60

Lowest adult smoking rate and tax rate, 2015:

 1. Utah, $1.70
 2. California, $.90
 3. Connecticut, $3.60
 4. Massachusetts, $3.50
 5. Minnesota, $3.00

Go to Data